FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) 200 personel alacağını duyurdu.

Denetçi Ünvanında alınacak 8 personelin 4 tanesini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasından atarken diğer 4 kadroya ise açıktan atama yapacak.

Ayrıca Uzman Ünvanı için ise 184 posizyonuna yapılacak alımın 40 adedi yine kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasında atanırken 144 adet ise açıktan atama ile yerleştirilecek.

1) DENETÇİ UNVANI İÇİN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (8 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/1 maddesi hükümlerine göre
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan
kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından Kurum Merkez Teşkilatına atanmak üzere;

BÖLÜM BAŞVURU
KODU
SAYI
Ziraat, Su Ürünleri, Gıda, Çevre, Orman, İnşaat, Bilgisayar, Endüstri,
Elektrik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme,
Makine Mühendislikleri,
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Ekonomi,
Ekonometri, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri, İstatistik Programları,
Hukuk, Veteriner Fakültesi
KDN01 4
TOPLAM 4

1.1.2. AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (4 ADET)
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurum Merkez
Teşkilatına atanmak üzere Açıktan Atama şeklinde;

BÖLÜM BAŞVURU
KODU
SAYI
Ziraat, Su Ürünleri Mühendislikleri, Veteriner Fakültesi ADN01 1
Gıda, Çevre Mühendislikleri, Peyzaj Mimarlığı Programı ADN02 1
İnşaat, Bilgisayar, Elektrik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik,
Elektronik ve Haberleşme, Makine Mühendislikleri ve Mimarlık
Programı
ADN03 1
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik Programları, Hukuk
Fakültesi
ADN04 1
TOPLAM 4
GENEL TOPLAM 8

2) UZMAN UNVANI İÇİN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (184 ADET)
2.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI
2.1.1 KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (40 ADET)

Kamudan Alımlar İçin, 5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/1 maddesi hükümlerine göre
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan
kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl
Koordinatörlüklerine atanmak üzere;

2.1.2 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (144 ADET)
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda
belirtilen Merkez Teşkilatı ve İl Koordinatörlüklerine atanmak üzere, Açıktan Atama şeklinde;

3) MÜTERCİM UNVANI İÇİN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
3.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 1 ADET)
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun
Merkez Teşkilatına atanmak üzere, Açıktan Atama şeklinde;

BAŞVURU KODU Merkez Teşkilatı Toplam
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) TRC01 1 1

4) DESTEK PERSONELİ UNVANI İÇİN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR
4.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 7 ADET)
5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun
aşağıda belirtilen İl Koordinatörlüklerine atanmak üzere, Açıktan Atama şeklinde;

5) DENETÇİ, UZMAN, MÜTERCİM VE DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVINA
KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
5.1 GENEL ŞARTLAR
Adayların;
1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
4-) Erkek adaylar için; askerlik durumu itibariyle,
a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfta geçirmiş
olmak,
5-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
6-) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
Şartlarını taşımaları gerekmektedir.
5.2 ÖZEL ŞARTLAR
5.2.1 KAMUDAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;
1-) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve
(IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak,

2-) Kamudan Denetçi ve Uzman alımına; Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere
başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 70 (Yetmiş) puan almış
olmak ya da ÖSYM tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce,
Almanca veya Fransızca dillerinde, başvuru bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS
/ÜDS/YDS asgari 70 puana eşdeğer bir belgeye sahip olmak,
İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için;
İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından
26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde, başvuru
bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 60 puana eşdeğer bir
belgeye sahip olmak,
3-) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; Kurumlarınca yapılan özel yarışma sınavları
neticesinde atandıkları denetim elemanı unvanlı kariyer meslek kadrolarında (yardımcılık/stajyerlik
süreleri de dahil olmak üzere) en az 3 (üç) yıl süre ile çalışmış olmak.
4-) Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak,
5-) Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına KUZ02 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için;
Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
Şartlarının sağlanması gerekmektedir.
5.2.2 AÇIKTAN DENETÇİ ve UZMAN ALIMLARI İÇİN;
1-) 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan 2016-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme
Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmak,
2-) Açıktan Denetçi ve Uzman alımına; Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak
adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da
ÖSYM tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda
eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce, Almanca veya Fransızca
dillerinde, başvuru bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 70 puana
eşdeğer bir belgeye sahip olmak,
İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için;
İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından
26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde, başvuru
bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 60 puana eşdeğer bir
belgeye sahip olmak,

3-) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; İç Denetim, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, IT
Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje
Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi
alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak
asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
4-) Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ02 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için;
Avukatlık stajını tamamlamış olmak,
Şartlarının sağlanması gerekmektedir.
5.2.3 MÜTERCİM ALIMI İÇİN;
1-) 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan 2016-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme
Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmak,
2-) Mütercim pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinde ÖSYM tarafından yapılan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 90 (Doksan) puan almış
olmak ya da ÖSYM tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce,
dilinde, başvuru bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 90 puana
eşdeğer bir belgeye sahip olmak,
Şartlarının sağlanması gerekmektedir.
5.2.4 DESTEK PERSONELİ ALIMLARI İÇİN
1-) Destek Personeli alımı pozisyonlarına ADP01 kodundan başvuracak adaylar için; 2016 yılında
ÖSYM tarafından yapılan 2016-KPSS (Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı
“KPSSP93” puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
Şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Sınav Kurulu, ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam gruplarının herhangi birinden
(kamudan/açıktan atama) yeterli sayıda başvuru gelmemesi halinde, yine ilanda belirtilen diğer meslek
grubu veya istihdam grupları arasından yapılan başvuruları seçmekte serbesttir.
6) DENETÇİ, UZMAN, MÜTERCİM VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVINA
KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Sınava başvuracak adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden elektronik
olarak sınava başvuru yapacaklardır. Sıralamaya giren adaylar Kurumun internet adresinden elektronik
başvuru aşamasında doldurmuş oldukları “Aday Bilgi Formu”nu imzalı olarak aşağıdaki belgeler ile
birlikte (belgelerin asıllarının fotokopileri ile birlikte ibraz edilmesi durumunda, fotokopileri aslı
gibidir yapılmak suretiyle kabul edilecektir) teslim etmeleri gerekmektedir.
6.1 DENETÇİ, UZMAN, MÜTERCİM VE DESTEK PERSONELİ İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1-) Aday Bilgi Formu’nun çıktısı (http://www.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)
2-) Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti. (Aslı ibraz edilmesi
durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak
kabul edilecektir.)
3-) Açıktan alıma başvuracak adaylar için 2016 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı
4-) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı (Başvuru esnasında matbu form olarak
doldurulacaktır.)
5-) Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak
eden adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)
7
6-) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
7-) Özgeçmiş Formu (http://www.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)
😎 Kamudan /Açıktan Denetçi, Uzman ve Mütercim Pozisyonlarına başvuran adaylar için;
Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM’nin belirlemiş olduğu eş
değerliliği olan İngilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesinin internet çıktısı olması
durumunda, kontrol edilebilmesi için gereken giriş bilgileri ya da sonuç belgesi kontrol kodu belge
üzerinde yer almalıdır.)
9-) Kamudan Uzman ve Denetçi Alımlarına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum
ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu belgeleyen ve ilgili kurum tarafından
onaylı yazı.
10-) Kamudan Denetçi Alımına başvuranlar için; Kamuda en az 3 (üç) yıl denetim elemanı olarak
çalıştığını ispat eden ilgili kurumun personel birimi tarafından onaylı hizmet dökümünü gösterir
belge/cetvel.
11-) Açıktan Denetçi Alımına başvuracaklar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Bağımsız
Denetim, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje
Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi
alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif
olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren ve daha önce çalıştığı veya halen
çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.
12-) Denetçi Pozisyonuna başvuran adaylar için; ülke genelinde görev yapabileceklerine dair
sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke
genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)
13-) Açıktan ve Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ02, KUZ02 Hukuk kodundan
başvuracak adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olduklarına dair belge.
14-) Sıralamaya giren adaylar için; Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şube TR59 0001
0025 3352 5851 4050 03 IBAN no’lu TKDK hesap numarasına Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve
internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad bildirmek suretiyle
75 (Yetmişbeş) TL sınav ücreti yatırdığına dair dekont.

DENETÇİ, UZMAN, MÜTERCİM VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ
BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
10.09.2017 tarihinde yapılacak Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavına
başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 05.08.2017 tarihinde başlayacak olup, 09.08.2017
tarihi saat: 17.00’de (bu tarih dâhil) sona erecektir.
10
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla;
05.08.2017–09.08.2017 tarihleri arasında, (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden
ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır. Adayların mezun oldukları
bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla 5 (beş) hizmet birimini tercih etme hakkı vardır.
(Örnek: AUZ03 başvuru kodu için Ağrı, Amasya, Elazığ, Kars, Ordu). İsteyen adaylar “Tercih ettiğim
Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir
hizmet birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler. Başvuru işlemini tamamlamak
için “Kaydet” butonuna basarak Başvuru Formunun çıktısı alınmalıdır.
Elektronik başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; ön başvuru sonuçlarına göre sıralamaya
giren adaylar 11.08.2017 tarihinde Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır.
Sıralamaya giren adaylar başvuruda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp tüm evrakları
elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 14.08.2017 tarihinden, 18.08.2017 tarihi saat 17:00’ye kadar
Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir.
18.08.2017 tarihi saat 17:00’den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İLANIN TAM METNİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here