ÖĞRENCİPANO FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Bakanlığı 499 Sivil Memur alacağını ilan etti.İlana ait bilgiler ve kadro tahsisleri aşağıda yer almaktadır.

Değerli adaylar;
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır.
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
a. Devlet memuru olma süreci;
Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2’de hangi
unvanlar için yapılacağı belirtilmiştir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
İşlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Millî
Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine katılması zorunludur.
On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.
Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.
b. Özlük hakları;
Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir.
2. GENEL HUSUSLAR
a. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun
olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 28 Aralık 2017 -12 Şubat 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
b. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’dedir.
c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları
yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
ç. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme
ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde
değiştirilebilir.
d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve
hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.
3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir
(1) Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen
unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.
(2) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi’ne
alımı yapılacak 100 memur kadrosu TABLO-3’te belirtilmiş olup kılavuz güncellenmiştir.
Adaylar, başvurularını güncelleyebilecek / yeni başvuru yapabileceklerdir.
b. Başvuru Koşulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,                                                                        (b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
görevlerde çalışıyor olmamak,
(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak
sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,
(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık
hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,
(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu
Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016-
KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.
NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı
puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya
mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu
kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her
ikisinden de belge alacaklardır.)
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018
tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması
esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.
(2) Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda
başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.
(3) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul
edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
(4) 26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için
belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.                                                                                          (5) Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya
şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı
Cebeci/Ankara’da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin
Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)
(6) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en
yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.
ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların
başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri esnasında kontrol edilecektir.
(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit
edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.
(3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası
verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4. SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi), kayıt
kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için
yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman bilahare www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda
belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).
(1) Sınav Çağrı Belgesi,
(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
(4) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında
öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,
(5) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,
(6) Erkek Adaylar İçin;(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya
Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve
fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,
(7) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin
şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),
(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar
tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
(10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve
fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel
Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına
çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır.
Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak personel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik
ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Uygulamalı Sınav:
(a) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara,
branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.
(b) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana
giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.
(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not
alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(3) Mülakat sınavı (Görüşme):
(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta
asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı
sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.
(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.
(3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken
hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
(4) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek)
tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).
(5) Yapılan sınavlar sonuçları, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) Adayların sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.
(2) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ihbar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler
10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore;
Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz
dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir
örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.
(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine
başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde
(Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini
başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri
sonlandırılacaktır.
f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları
internet ortamında yapılacaktır. Gerekli görüldü takdirde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
a. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
b. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul
edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
c. Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan
sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here