NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,                                                                    3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,                                  4- Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak                                                      6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak                                                                                                  7- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı
esas alınacaktır                                                                                                              8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

ll. ÖZEL ŞARTLAR
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak                      2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.                                                    3- 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.                                                                4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

IlI. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı                                                                                                                2- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma fotokopisi                                              3- 2016 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanını gösterir belge.              4- Adli Sicil Kaydı                                                                                                          5- 1 adet fotoğraf ile birlikte ,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları biriminden ya da www.meramtip.com.tr adresinden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir

(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)   

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here