Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Karabük’te istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen ünvanlarda daimi işçi alımı yapacak.

 I.  GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir. 
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.         
12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 – 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Temizlik Görevlisi  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
2 Açık Pozisyon

En az ilköğretim mezunu ve ”Eski Hükümlü” veya “TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)” olanlar başvurabilir.

Temizlik Görevlisi   

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
4 Açık Pozisyon

En az ilköğretim mezunu ve “Engelli” olanlar başvurabilir.

Cankurtaran  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
4 Açık Pozisyon

En az ilköğretim mezunu ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesine sahip olanlar başvurabilir.

Elektrikçi (Genel)(Elektrik Tesisatçısı (Bina))  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
1 Açık Pozisyon

En az ortaöğretim(Lise) mezunu ve Elektrikçi (Genel) (Elektrik Tesisatçısı (Bina) alanlarından ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olanlar başvurabilir.

Güvenlik Görevlisi  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
6 Açık Pozisyon

En az ortaöğretim (Lise)mezunu ve Güvenlik Görevlisi (silahsız) veya Güvenlik Görevlisi (silahlı) sertifikasına sahip olanlar başvurabilir.

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
1 Açık Pozisyon

 En az ortaöğretim (Lise)’in Soğutma ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
1 Açık Pozisyon

En az ortaöğretim mezunu ve ilgili alandan Ustalık veya Kalfalık; ayrıca MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olanlar başvurabilir.

Gençlik Lideri  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
5 Açık Pozisyon

Lisans mezunu, ilanın yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olan KPSS puan türünden en az 60 almış olan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine sahip olanlar başvurabilir

Gençlik Lideri  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
5 Açık Pozisyon

Önlisans mezunu, ilanın yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olan KPSS puan türünden en az 60 almış olan ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine sahip olanlar başvurabilir.

Makine Teknikeri  

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORGENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Kamu / Daimi 
1 Açık Pozisyon

Önlisans mezunu, ilanın yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olan KPSS puan türünden en az 60 almış olan veÜniversitelerin Makine, Motor, Mekatronik Bölümlerinin birinden mezun olanlar başvurabilir.

IV. KURA İŞLEMLERİ

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Sözlü sınavda adaylar; 
Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 
Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here