MEMUR ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sivas Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre Önlisans, ve Lisans mezunu 67 İftaiye eri alınacak. Söz konusu alım için 02/04/2020 Perşembe günü saat 09:0’da Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde sözlü sınav yapılacak ve akabinde uygulama sınavı yapılacak.

Başvuru için 2018 yılı KPSSP93, KPSSP9 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Bunun dışında ise:

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1.1-Türk vatandaşı olmak.

1.2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

1.3-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

1.4-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

1.6-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1.1-İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

1.2-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,  

1.3-657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

1.4-Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

1.5-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
-İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sivas.bel.tr internet adresinden
temin edilecektir.
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
-Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
-Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
-En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
-KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,-
Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; -Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile, 16/03/2020’den 20/03/2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar(mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. -Başvuru belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. -Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sınav Konuları:

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

-İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

-Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here