Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak personelin kadro dağılımı 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) şeklinde olacak. Alım için yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak.

I. GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda, yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
  uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
  olmamak
 5. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  II. ÖZEL ŞARTLAR
  1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak
  2- 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunlarında KPSSP94 puan türünden en az
  55 ve üzeri puan almış olmak
  3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  4- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
  III. DİĞER HUSUSLAR
  1- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.
  (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
  2- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını
  kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer

hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri
feshedilir.
3- Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.
4- Bu ilan çerçevesinde ataması yapılan adaylar, atandıkları il ve/veya ilçelerde görevlendirilecektir.
IV. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1. Başvurular elektronik ortamda 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
 3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla
  il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
  V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
 6. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden
  duyurulacaktır.
 7. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak
  pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
 8. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 9. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
  yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 10. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
 11. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.
  İlanen duyurulur.
  Sorularınız için;
  Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü
  isealim.pgm@ktb.gov.tr
  tel: 0 (312) 470 88 50-53-54-89 32
  Numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here