Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Biyolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla 110 personel alacağını duyurdu.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

48’ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına

engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı  Devlet Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi gereğince, sözleşmeli  olarak  istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri   halinde,   fesih   tarihinden   itibaren   bir yıl   geçmedikçe kurumların sözleşmeli   personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha  önceden  kurumumuzda çalışırken  kurumumuzca iş  akdi  fesih  edilenlerle,  kendi isteği  ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G-İlanın yayım   tarihinden   sonra alınan   sertifika   ve   kurs   bitirme   belgeleri başvurularda   kabul edilmeyecektir.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1      1 adet fotoğraf

2      Başvuru formu

3     2020  KPSS  sonuç  belgesi  (Kpss Puanı  virgülden sonrası  da  dâhil  tam  olarak yazılmalıdır.

Örn:70,98765)

4     Nüfus cüzdan fotokopisi. (E-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir) 5Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.

6   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir)

7    Adli sicil kaydı örneği (E-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ”  belgenin  neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ”  seçilerek alınması gerekmektedir.)

8Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi.

9   Destek Personeli (Şoför) unvanı için en az yeni tip D sınıfı sürücü belgesi fotokopisi.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın     Resmi     Gazetede yayımlandığı     tarihten     itibaren     15     gün     içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr   internet   adresinden   online   olarak başvuru   formunu doldurmaları gerekmektedir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinin son günü resmi  tatil  gününe rastlaması  halinde  takip  eden iş  günü  saat  18:00’e  kadar  müracaat  kabul  edilecektir. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu

iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Başvuru    yaparken    tereddüde düşülmesi    halinde basvuru@kocaeli.edu.tr    adresine    mail gönderilebilir.

Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının

durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler   KPSS   puan sıralamasıyla yapılacak   olup,   KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları     için     gerekli     evraklar     ile evrakların     teslim edileceği     yer  ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KADRO / DERECE / NİTELİK VE ÖĞRENİM ŞARTLARI

Not: Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz.

KADRO
NO
KADRO UNVANIADETÖĞRENİMPUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLERBÜTÇE
GİDERLERİ
1Biolog1LisansKPSSP3Biyoloji, Tıbbi    Biyolojik    Bilimler,    Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler   Biyoloji   ve   Genetik,   Biyoteknoloji, Moleküler     Biyoteknoloji,     Biyoteknoloji     ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
Belgelendirmek kaydı  ile  tüp  bebek  ünitesinde
çalışmış olmak.
Özel Bütçe
2Hemşire*8LisansKPSSP3Hemşirelik lisans programından mezun olmak.Özel Bütçe
3Hemşire*8OrtaöğretimKPSSP94Sağlık   Meslek   Lisesi Hemşirelik   Bölümünden mezun olmak.Özel Bütçe
4Sağlık
Teknikeri
1ÖnlisansKPSSP93Tıbbi   Dokümantasyon   ve   Sekreterlik   önlisans
programından mezun olmak.
İşaret Dili Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydı  ile alanında  en  az  bir yıl tecrübe sahibi olmak.
Özel Bütçe
5Sağlık
Teknikeri
10ÖnlisansKPSSP93Tıbbi   Dokümantasyon   ve   Sekreterlik   önlisans
programından mezun olmak.
Özel Bütçe
6Sağlık
Teknikeri
3ÖnlisansKPSSP93Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe
7Diğer Sağlık Personeli1OrtaöğretimKPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi    Laboratuvar Alanı – Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.Özel Bütçe
8Diğer Sağlık Personeli1OrtaöğretimKPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının       Anestezi       ve Reanimasyon Alanı-Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.Özel Bütçe
9Büro Personeli4ÖnlisansKPSSP93Büro  Yönetimi,  Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik, Büro     Yönetimi     ve     Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri    ve    Yönetici Asistanlığı    önlisans programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
10Büro Personeli2ÖnlisansKPSSP93Muhasebe,     Bilgisayar     Destekli     Muhasebe, Bilgisayarlı  Muhasebe  ve  Vergi Uygulamaları, Muhasebe   ve   Vergi Uygulamaları   ön   lisans programlarının birinden mezun olmak.
Muhasebede   Web Tabanlı   Program   Kullanma Geliştirme   ve   Uyum Eğitimi Sertifikası   veya Maliyet  ve  Yönetim  Muhasebesi Geliştirme  ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
11Büro Personeli1ÖnlisansKPSSP93Büro  Yönetimi,  Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik, Büro     Yönetimi     ve     Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri    ve    Yönetici Asistanlığı    önlisans programlarının birinden mezun olmak.
İşaret Dili Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydı  ile alanında  en  az altı  ay tecrübe sahibi olmak.
Özel Bütçe
12Büro Personeli1ÖnlisansKPSSP93Önlisans mezunu olmak. Bilgisayar İşletmenliği, İş Sağlığı   ve Güvenliği   Yönetim   Sistemi,   Kalite Yönetim  Sistemi  kurs  bitirme  belgelerine  sahip olmak.Özel Bütçe
13Büro Personeli3ÖnlisansKPSSP93Muhasebe,     Bilgisayar     Destekli     Muhasebe, Bilgisayarlı  Muhasebe  ve  Vergi Uygulamaları, Muhasebe    ve    Vergi Uygulamaları    önlisans programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
14Büro Personeli2LisansKPSSP3İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler,  Halkla İlişkiler  ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım   lisans programlarının   birinden   mezun olmak.Özel Bütçe
15Büro Personeli2LisansKPSSP3İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı    Edebiyat, İngiliz    Dili    ve Kültürü,     Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce)    lisans programlarının birinden mezun olmak.Özel Bütçe
16Destek Personeli (Kadın)5OrtaöğretimKPSSP94Üniversitemiz   temizlik   hizmetlerinde   istihdam edilmek üzere;
1-Temizlik   görevini devamlı yapmasına   engel olabilecek hastalık      ve      benzeri      engelleri bulunmamak.
2-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
Özel Bütçe
17Destek Personeli (Erkek)23OrtaöğretimKPSSP94Üniversitemiz   temizlik   hizmetlerinde   istihdam edilmek üzere;
1-Temizlik   görevini devamlı yapmasına   engel olabilecek hastalık      ve      benzeri      engelleri bulunmamak.
2-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
4-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
Özel Bütçe
18Destek Personeli1OrtaöğretimKPSSP94Üniversitemizde istihdam edilmek üzere;
1-Ortaöğretim Kurumlarının   Metal   Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
2-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3-Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
4-Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
5- Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak.
Özel Bütçe
19Destek Personeli (Şoför)2OrtaöğretimKPSSP941- Karayolları  Trafik Yönetmeliğine  göre  en  az yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
Özel Bütçe
20Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)5ÖnlisansKPSSP931-Son başvuru    tarihi    itibariyle    30 yaşını doldurmamış olmak,
2-5188 sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  dair Kanun’un    10.    maddesinde    belirtilen şartları taşımak.
3-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle  en  az  6  ay  geçerlilik  süresi  olan  özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
4-165 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm  cinsinden  son  2 rakamı  ile  kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+15=80 kg ve en az 65-13=52 kg olmalıdır.)
Özel Bütçe
21Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)26ÖnlisansKPSSP931-Son başvuru    tarihi    itibariyle    30 yaşını doldurmamış olmak,
2-5188 sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  dair Kanun’un    10.    maddesinde    belirtilen şartları taşımak.
3-Valilik tarafından düzenlenen son başvuru tarihi itibariyle  en  az  6  ay  geçerlilik  süresi  olan  özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
4-Askerliğini yapmış veya muaf bulunmak.
5-170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm  cinsinden  son  2 rakamı  ile  kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)
Özel Bütçe
*Hemşire unvanına Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları başvuru yapamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here