Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere,
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen linkte yer alan
unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü
sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir
puana sahip olmak.
6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 11.01.2023 – 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel
bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf
formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden
mezun olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu
sırasında “ Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili
dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
8- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

KADRO DAĞILIMI, ÖZEL KOŞULLAR VE İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here