Ev Gezelim, Görelim, Tanıyalım Konutlar Turizm Amaçlı Kiraya Verilecek
Gezelim, Görelim, Tanıyalım

Konutlar Turizm Amaçlı Kiraya Verilecek

7464 sayılı ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ çerçevesinde konutların turizm amaçlı kiralanmasını düzenleyen yönetmeklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gerçek kişilerin yapacağı başvurular

Yönetmeliğe göre konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda ise başvuruyu malik yerine hak sahibi yapacak. Aynı binada aynı kişiye ait ait konutla için tek başvuru yapılacak. Eğer başvuru sahibinin aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konut(lar) varsa bunlarla ilgili bilgi verecek. 

İzin belgesi için başvuru yapan kişi ‘gerçek kişi’ ise kimlik kartı fotokopisi, pasaport fotokopisi (yabancı ise) veya vergi kimlik numarası ve imza örneğini beyan edecek. 

Başvuru sahibi ‘tüzel kişi’ ise aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorunda:

1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için vergi kimlik numarası ile ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası,

2) Ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, 

3) Temsile yetkili kişilere ilişkin (a) bendinde sayılan ve imza örneği bulunan belgelerden biri.

c) Konut üzerindeki mülkiyet haklarını ve diğer ayni hakları gösteren güncel tapu örneği/kaydı ile tapu kaydında konut amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunmayan bağımsız bölümler için konut olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi.

Konut üzerinde birlikte mülkiyet bulunması durumunda;

1) Paylı mülkiyet durumunda, pay ve paydaş çoğunluğunu sağlayacak şekilde başvuruya onay veren maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,

2) Elbirliği mülkiyeti durumunda tüm maliklere ilişkin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeler ile başvuruya onay verdiklerine ilişkin yazılı beyanları,

3) Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili ve Bakanlığa karşı sorumlu olan kiraya verenin belirtildiği, tüm maliklerin yazılı beyanı.

d) Konutun birden fazla bağımsız bölüm içeren bir binada bulunması durumunda;

1) Söz konusu konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği,

2) Aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının beşi geçmesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı; başvuruya konu binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda ilave olarak tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği.

e) Başvurunun vekaleten yapılması durumunda, yukarıdaki bentlerde sayılan belgelere ek olarak, kiraya veren veya temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış noter tarafından düzenlenmiş vekaletname örneği.

(3) Yüksek nitelikli konut başvurularında ikinci fıkranın (d) bendi hariç ikinci fıkrada sayılan belgelere ek olarak aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

a) Konutun Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapıldığını gösterir resmî belge.

b) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiş tapu kütüğüne şerh edilen yönetim planı.

c) Başvurunun konut işletmesi tarafından yapılması durumunda ikinci fıkranın (b) bendinde sayılan belgeler ile kiraya verenin onayını gösterir belge.

ç) Başvurunun pazarlama işletmesi tarafından yapılması durumunda, ayrıca yönetim işletmesinin muvafakatini gösterir belge ile seyahat acentası belgesi.

(4) Yüksek nitelikli konutlar ile müstakil konutlar için yapılan başvurularda ikinci fıkranın (d) bendindeki oybirliğiyle alınacak kararın sunulması ve Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki yüzde yirmi beş şartı aranmaz. Aynı yüksek nitelikli konutta yönetim işletmesi ile bir veya birden fazla pazarlama işletmesine ayrı ayrı belge düzenlenebilir. 

(5) Başvuru sahibi, sunduğu belgelerin aslına uygun olduğunu ve gerçeği yansıttığını, verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Başvuruda gerçeğe aykırı belge sunulduğunun belirlenmesi durumunda başvuru reddedilir, konut belgelendirilmiş ise belgesi iptal edilir ve bu belgeleri sunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
(6) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi düzenlenmiş konutlarda, aynı maddenin onuncu fıkrası ile 6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılacak

Yönetmeliğe göre Kültür ve Turizm Bakanlığı izin başvurularını 30 gün için sonuçlandırmak zorunda. İzin belgesi verilen konutlarda 30 gün içinde de denetim yapılacak. Yapılan denetimlerde asgari nitelikleri taşımadığı tespit edilen konutların sahiplerine idari para cezası verilerek eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre içinde eksikler giderilmezse  verilen izin belgesi iptal edilecek. 

Mesken içindeki odalar için belge verilmeyecek

Mesken amaçlı kullanılan konutun bir veya birkaç odasının kiraya verilemesine ilişkin izin belgesi düzenlenmeyecek. Bu şekilde kiraya verilen konutların tespiti halinde ilgili kişiye 100 bin lira para cezası verilerek izin belgesi alması için 15 gün süre tanınacak.

Yüksek nitelikli konutlar ile geçici 1 inci madde kapsamındaki konutlara ilişkin başvuru işlemleri Bakanlıkça incelenerek sonuçlandırılacak. Bu tip konutların izin belgesinde belge sahibinin adı/soyadı, konut adresi ve İzin belgesi tarihi ile konutun bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bulunacak.

Konut girişine asılan belgede bulunacak bilgiler

İzin belgesi verilen konutlara Bakanlıkça düzenlenecek plaketler turizm amaçlı kiralanan konutların girişine asılmak zorunda. Söz konusu plakette; konutun Bakanlık denetimine tabi olduğuna dair “Turizm Amaçlı Konut’ ibaresi, izin belgesi tarihi, bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası belge sahibinin iletişim bilgileri ve konutun açık adresi yer alacak.

Konutlarda aranan nitelikler ve belge sahibinin yükümlülükleri

İzin belgesi için başvuran konutlarda en az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanı ile mutfak bulunacak. Soğuk ve sıcak su, yatak odalarında nitelikli yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf,  iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu bulunacak.

Kimyevi yangın söndürücüler ile banyo-tuvalet hariç sabit ayrımı olan tüm bölümlerde yangına karşı duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki bulunacak.

ç) Konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz ve bakımlı ve çalışır durumda olması gerekiyor.

d) Konutun kapasitesi; her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanır, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilir. Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla on iki kişidir. Belirlenen konut kapasitesi üzerinde kullanıcı alınamayacak. Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda izin belgesi sahibine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Site ve apartman kurallarına ilişkin bilgilendirme

Konutun tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı her türlü ortamda konutun izin belgesinin örneği okunaklı bir şekilde yayımlanacak ve bu tanıtımlarda “Konutun konumu, kişi kapasitesi, kaçıncı katta yer aldığı, balkon/teras bulunup bulunmadığı, yatak odası, salon/yaşam alanı ve banyo-tuvalet sayısı, odalarda yer alan yatakların iki kişilik, tek kişilik bilgileri, tefriş malzemeleri, pişirme, yemek hazırlama, soğuk saklama, sıcak/soğuk içecek hazırlama, servis malzemeleri, çamaşır, bulaşık makinası, televizyon, saç kurutma makinesi gibi donanımlar ile ısıtma-soğutma sistemleri, şahsi veya ortak kullanımda olan spor üniteleri, spa, yüzme havuzu, otopark imkanı bulunup bulunmadığı, konuta erişimde ve konut dahilinde yer alan erişilebilirlik düzenlemeleri, evcil hayvan kabul edilip edilmediği, kablolu/kablosuz internet imkanının bulunup bulunmadığı gibi bilgiler ve sunulan diğer hizmetlere ilişkin bilgilendirme.” zorunlu olacak

Ayrıca konutu teslim alma ve kullanım süresi sonunda boşaltılma saatleri ile temizlik hizmeti verilip verilmediğine ilişkin bilgilendirme de tanıtımda yer alacak.

Yüksek nitelikli konutlar için tek belge

Aynı sitede, binada veya yüksek nitelikli konutta aynı gerçek veya tüzel kişi adına birden fazla konut için başvuru yapılması durumunda tek izin belgesi düzenlenir; ancak her konut için ayrı plaket düzenlenir.

Yüksek nitelikli konutlarda tüm konutların konut işletmesi tarafından kiraya verilmesi durumunda konut işletmesi adına tek izin belgesi ve plaket düzenlenir; aksi halde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

İzin belgesi sahibinin yükümlülükleri

Yönetmeliğin 10’uncu maddesi izin sahibinin yükümlülüklerinin düzenliyor. İzin sahibi,  belirtilen nitelikleri sağlar şekilde konutu kullanıcıya teslim etmekle mükellef olacak. Asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek de izin belgesi sahibinin sorumluluklarından. 

Site veya bina yönetimi tarafından alınan kuralları yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirmek,  26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek, Bakanlıkça hazırlanacak plaketi konutun girişine asmak da izin belgesi sahibinin sorumluluğunda olacak.  

Ayrıca izin belgeli konutun odaları ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemeyecek. Bu şekilde kiraya verildiği tespit edilen konutların izin belgesi sahibi hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca işlem yapılacak

Diğerlerine de ‘yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümler’ uygulanacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddede ise “1/1/2024 tarihinden önce; 634 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanır.” ifadelerine yer verildi. 

Yönetmelik için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-1.htm

yorum Yap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pexels-ezekixl-akinnewu-1006202-380x380

Dilruba

Phasellus tellus tellus, imperdiet ut imperdiet eu, iaculis a sem Donec vehicula luctus nunc in laoreet

Trending Now

Hot Topics

İlgili Makaleler

Gezelim, Görelim, Tanıyalım

K-Kültür Festivali: Davetlisiniz

Kore Kültür Merkezi, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü Nevşehir’de bulunan Ürgüp festival...

Gezelim, Görelim, Tanıyalım

Emzüklü Kaya Nerededir?

Yaklaşık 15 yıldır yayın hayatında bulunan ve Dijital kampüs mantığı ile formatını yenileyerek...

Gezelim, Görelim, Tanıyalım

UNESCO ve Cittaslow kenti Safranbolu’da hafta sonu hareketliliği

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde ve Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde...

Gezelim, Görelim, Tanıyalım

Talep olmadığı için ertelenen Karaelmas Ekspresine yeni sefer açılacak mı?

Ankara – Zonguldak arasında turistik gezi amaçlı sefer düzenlenmesi planlanan olan Karaelmas...